หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5740 CFARM


CFARM เคาะราคา IPO 1.35บาท จำนวน 149 ล้านหุ้น แต่งตั้ง UOB และ BYD ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น จองซื้อ 27 – 29 พ.ค. นี้

    บมจ ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) หรือ CFARM แต่งตั้ง บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (UOB) และ บล.บียอนด์ (BYD) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย จับมือบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ร่วมจำหน่าย เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 1.35 บาท จำนวน 149 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 27 - 29 พ.ค. เตรียมลงสนามเอ็ม เอ ไอ 6 มิ.ย. 67

     นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM เปิดเผยว่า CFARM เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 149 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท บาท คิดเป็นสัดส่วน 25.69% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่าย กำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ค. 67

     ทั้งนี้ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    นายธีรศักดิ์ ทวีปืยมาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOB ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน CFARM กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 149 ล้านหุ้น กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 1.35 บาท และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CFARM” 

    การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ซึ่งมีส่วนลดจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par Value) 1 บาท 

    นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เปิดเผยว่า CFARM ประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่เนื้อเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนด

    ในช่วงระหว่างปี 64-66 และงวด 3 เดือนปี 67 คู่สัญญา ประกอบด้วย เบทาโกร ซีพีเอฟ ซันฟู้ด พนัสโพลทรี่ สหฟาร์ม และแหลมทอง ปัจจุบันบริษัทมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน 121 โรงเรือน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 มี.ค.67 บริษัทมีความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 3.18 ล้านตัวต่อรอบการเลี้ยง หรือ 15.88 ล้านตัวต่อ

     นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM กล่าวว่า ภายหลังจากการระดมทุนบริษัทมีแผนลงทุนดังนี้ 1.เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ 156.62 ล้านบาทภายในปี 69 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยง ปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีแผนลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 20 ล้านบาทภายในปี 68 และ 3.คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน 15 ล้านบาทภายในปี 67

  

5740

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!