หมวดหมู่: ข่าวสังคม

SET logo


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับ NVDR

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)” เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR โดยกำหนดห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit) ดังนี้ 

          ● ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย

          ● บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

          โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

 

 

5742

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!